TOP
คู่มือต่างๆ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกการ หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยยุคลบาทปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 ต.ค. 2565
588

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565

ณ ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี - ระยอง และโรงแรมพลาคลิฟ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา

    วัตถุประสงค์ 

        1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงแนวทางหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง และร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมนำไปสู่การปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาดังกล่าวให้ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นไปที่ทัศนคติในการทำงานราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

        2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน รวมทั้งเรียนรู้ต่อยอดการดำเนินการของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

        3. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8