TOP
คู่มือต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
14 ส.ค. 2562
657

่้

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

      1. จัดทำแผนงานและการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

      2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

      3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย