TOP
คู่มือต่างๆ
อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
14 ส.ค. 2562
1438

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุุคคล

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

     1. จัดทำแผนงานและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

     2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

     3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย