TOP
คู่มือต่างๆ
ส่วนบริหารอัตรากำลัง
14 ส.ค. 2562
1543

 

ส่วนบริหารอัตรากำลัง

นางสาวศิริวรรณ อินทร์ไทยวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง การจัดกรอบอัตรากำลัง และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง สนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งการจัดทำหนังสือแต่งตั้งและหนังสือมอบอำนาจภายในสำนักงานปลัดกระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) งานการกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างภายในส่วนราชการ

          - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่างาน การเกลี่ยอัตรากำลัง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การทบทวน และปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้การกำหนดประเภทตำแหน่งสายงาน และระดับตำแหน่งของข้าราชการให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อน

           - พิจารณาดำเนินการนำเสนอเรื่องการกำหนดตำแหน่งข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทุกประเภทตำแหน่ง เข้าคณะทำงาน คณะกรรมการ และ อ.ก.พ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตำแหน่งตามลำดับ

         - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง การดำเนินการเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง การบริหารการใช้ตำแหน่งข้าราชการของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อใช้ตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้        

         - รวบรวม รายงานผลการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การจัดทำบัญชียุบเลิก ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง          

          - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ทบทวนการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างภายในส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี

          - พิจารณา ดำเนินการ นำเสนอเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างภายในส่วนราชการของกระทรวงการคลัง เข้าคณะทำงาน คณะกรรมการ และ อ.ก.พ. เพื่อพิจารณา

         - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานอัตรากำลัง แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

         - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

   (2) งานวางแผนอัตรากำลังและบริหารกำลังคน

         - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง วางแผน จัดทำคำขอเกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตรากำลังและจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้มีการบริหารอัตรากำลังของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจในปัจจุบันและอนาคต

         - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง วางแผน กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการเกลี่ยและจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

         - ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ เกี่ยวกับการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้การใช้ตำแหน่งของกรมถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อนและเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี

         - วิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวม ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ เช่น ปรับขยายฐานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

         - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการยุบเลิกตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ตำแหน่งว่างระหว่างปีตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำ และข้อมูลลูกจ้างที่เกษียณว่างระหว่างปีส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ รวมทั้งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

         - ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น

         - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอัตราข้าราชการ เช่น การพัฒนาระบบวางแผน และติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ

         - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ออกแบบ กำหนดแนวทางในการขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีแจ้งยุบเลิกตำแหน่งที่เกษียณอายุ การขอเพิ่มอัตรากำลังของส่วนราชการในสังกัด จาก อ.ก.พ.กระทรวง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

          - ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การสรรหาและพัฒนากำลังคนคุณภาพให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          - ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนากำลังคนคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคนคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

          - กำกับ ควบคุมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนากำลังคนคุณภาพและแผน ปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

          - ติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนากำลังคนคุณภาพและจัดทำรายงานประเมินผล เสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน

          - ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและการพัฒนากำลังคนคุณภาพให้กับบุคลากรของกรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

          - ประสานงานและส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังคนคุณภาพกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

   (3) งานวิชาการด้านพัฒนาระบบงานและตำแหน่ง

         - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการของผู้บริหารในการมอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ต่อเนื่อง และลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ

         - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคำสั่งรักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับมอบหมาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

          - ชี้แจงและตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายและมอบอำนาจ

          - ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เพื่อให้การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

         - ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

         - ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ทบทวน เกี่ยวกับการกำหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะของข้าราชการ และคำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้ประโยชน์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

         - ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การประเมินองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำรายงานการประเมิน และจัดทำแผนพัฒนาองค์ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

         - จัดทำรายงานสถานภาพ รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลังและตำแหน่งงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

          - รวบรวม ควบคุม กำกับ ดูแล รายงานผล เกี่ยวกับการจัดจ้างคนพิการเข้าปฏิบัติงานในส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

          - ศึกษา วิเคราะห์ และการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) การวางแผนการสร้าง ความต่อเนื่องในการบริหารงาน (Succession Plan) ของตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

           - ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือหรือแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานและกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

           - ศึกษา วิเคราะห์ ให้ข้อมูล และประสานงานในเรื่องกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้จำนวนกรอบอัตรากำลังสอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่

           - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด