TOP
คู่มือต่างๆ
ส่วนบริหารงานบุคคล
14 ส.ค. 2562
1759

 

ส่วนบริหารงานบุคคล

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล บริหารแผนคนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลุกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวง การให้บำเหน็จความชอบ รวมทั้งงานสวัสดิการต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) สรรหาบุคคล บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายในระดับกระทรวงและระดับกรม

           - ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ และดำเนินการแต่งตั้ง (เลื่อนระดับ โอน ย้าย) ข้าราชการ
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ระดับต้น ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงการคลัง และ สป.กค.

         - ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อบรรจุและทดลองปฏิบัติราชการ เพื่อแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง รวมถึงการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

         - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อย้ายหรือรับโอนข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นโดยผลการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก

         - ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การจัดทำ หรือพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหา การคัดเลือก หรือการแต่งตั้ง เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ อ.ก.พ.กรม และหรือ  อ.ก.พ.กระทรวง ให้ความเห็นชอบ และการใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

         - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การย้าย การรับโอนบุคลากรและการบรรจุกลับเข้ารับราชการเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการ

          - ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ การคัดเลือก การเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถความชำนาญที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

          - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ การให้บุคลากรออกจากราชการ การให้โอนข้าราชการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหรือเจตจำนงของผู้ขอลาออก หรือผู้ขอโอนและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

    (2) งานการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน งานประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ และรับเงินประจำตำแหน่งในระดับกระทรวงและระดับกรม

          - ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการเลื่อน แก้ไข ปรับเงินเดือนทั้งกรณีปกติ กรณีพิเศษ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง ระดับต้น ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงการคลัง และ สป.กค.

         - ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการเลื่อน/แก้ไข/ปรับเงินเดือนทั้งกรณีปกติ/พิเศษ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เพื่อให้บุคลากรได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

         - ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การกำหนดหลักเกณฑ์ระบบการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อให้ระบบการประเมินบุคคลและผลงานเกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

         - ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงานในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา การขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

         - ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งคำขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกระทรวงการคลัง และ สป.กค. โดยให้การดำเนินการดังกล่าวมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

         - ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การคัดเลือกและประเมินความรู้ ความสามารถผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

         - ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

         - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

   (3) ทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคลในระดับกระทรวงและระดับกรม

         - ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบันทึกและจัดการงานสารสนเทศข้อมูลบุคคล เพื่อให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศของข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงการคลัง ถูกต้องเป็นปัจจุบันและประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

         - ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อให้สามารถมีข้อมูลบุคคล เพื่อให้ข้อมูลในระบบสารสนเทศถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

         - ศึกษา วิเคราะห์ ควบคุมเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของบุคลากร และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสูญเสียบุคลากร กรณีพ้นจากราชการ เพื่อประโยชน์ด้านบริหารงานบุคคล

         - ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ควบคุม การบันทึก ปรับปรุงและแก้ไขทะเบียนประวัติ ในระบบเอกสารของบุคลากร เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันและประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

         - ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบข้อมูล ในกรณีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านาม ถึงแก่กรรม เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดและกรณีอื่น ๆ ของบุคลากร เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและใช้เป็นหลักฐานด้านการบริหารงานบุคคล

         - ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำหนังสือรับรองและหนังสือสำคัญต่าง ๆ  

         - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

   (4) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในระดับกระทรวงและระดับกรม

- ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา การตรวจรับ ส่งมอบ เรียกคืน ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด

- กำกับ ดูแล ควบคุมการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมพิธีการตามหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง และหน่วยงานต่าง ๆ

- ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดำเนินการขอรับบำเหน็จตกทอด บำเหน็จพิเศษ บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน และเงินมรดกของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่ถึงแก่กรรม ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีสิทธิ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการ บำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่ลาออก หรือปลดออก และเกษียณ อายุราชการ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ ข้าราชการ บำนาญ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ดำเนินการขอรับ บำเหน็จพิเศษ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดเพิ่ม บำเหน็จเพิ่มของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ดำเนินการขอรับเงินทำขวัญของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ถึงแก่กรรม ลาออก ปลดออก ไล่ออก เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลเรื่องประกันสังคมของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

- ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- การขอพระราชทานเพลิงศพ ของบุคลากรและบุคคลในครอบครัว เพื่อให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด

- ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรพิทักษ์เสรีชน และบัตรเหรียญราชการชายแดน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด