TOP
คู่มือต่างๆ
ส่วนพัฒนาบุคคล
14 ส.ค. 2562
1441

 

ส่วนพัฒนาบุคคล

นางหฐยา ผิวทอง

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ดำเนินการในการวางแผน กำหนดหลักสูตร ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำและประสานงานแผนพัฒนาข้าราชการกระทรวงการคลัง จัดทำสถิติ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล เพื่อวิเคราะห์ สรุป และเสนอต่อผู้บริหารกระทรวง พิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาล ทุนการศึกษา และทุนฝึกอบรมดูงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) งานวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

            - ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การประเมินความต้องการและความจำเป็นในพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

            - ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ความจำเป็นของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.

           - ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรม

           - ศึกษา วิเคราะห์ การกำหนดหรือทบทวนหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

          - ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การออกแบบและพัฒนารายละเอียดโครงการ หลักสูตรมาตรฐาน และหลักสูตรการฝึกอบรม การฝึกอบรมตามแผนเพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถที่เพียงพอในการขับเคลื่อนภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

           - ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำกับ ดูแล การออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ระดับสูงหรือตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          - ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

          - ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน        

          - ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การประเมินความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

    (2) งานบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ทุนศึกษา ทุนฝึกอบรมและทุนรัฐบาล

            - วิเคราะห์การประเมินความต้องการและความจำเป็นในพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง

           - รวบรวม วิเคราะห์ รายรับรายจ่ายของเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ ต่อราชการของกระทรวงการคลัง

           - ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

          - ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรทุนภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ

          - ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรมภายนอก ข้อมูลผู้ได้รับทุนภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

          - ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

          - ศึกษา วิเคราะห์ จัดสรรทุนรัฐบาลให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง

          - จัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาลจากสำนักงาน ก.พ.

           - ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับด้านทุนศึกษา และระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร

           - พิจารณาและเรียงลำดับความสำคัญในการจัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาลของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด

           - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

    (3) งานจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ

          - ศึกษา วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบริหารโครงการ การบริหารหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ และการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

          - ดำเนินการจัดทำโครงการ/หลักสูตร รวมทั้งแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงหรือตามนโยบายรัฐบาล

          - ควบคุม ดูแล และติดตามโครงการ/หลักสูตรที่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบต่อไป

          - ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายตามโครงการ/หลักสูตร ที่ได้รับมอบหมาย

          - ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

          - ดำเนินการเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ เสนอแนะ ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด