TOP
คู่มือต่างๆ
ส่วนวินัยและคุณธรรม
14 ส.ค. 2562
1313

 

ส่วนวินัยและคุณธรรม

นางสาวพรรณิภา พรหมมาตร

ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การเสนอความเห็น ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษากำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวินัย การเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    (1) งานตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

          - สอบสวน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาความผิดทางวินัยของข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และลูกจ้างและพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยและเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรมก่อนนำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา

          - ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ในการให้ความเห็น ปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยตามหลักวิชา เพื่อให้การให้ความเห็นและการตีความกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้

          - ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

    (2) งานร้องเรียนและร้องทุกข์

         - สอบสวน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาชี้มูลความผิดทางวินัยข้าราชการรวมทั้งพิจารณาความผิดและโทษของข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลังที่อยู่ในอำนาจของปลัดกระทรวงการคลังที่จะพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรม

         - ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ในการให้ความเห็น ปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวินัยตามหลักวิชา เพื่อให้การให้ความเห็นและการตีความกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้

         - ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและหลักฐานเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรม

         - ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ในการให้ความเห็น ปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ตามหลักวิชาเพื่อให้การให้ความเห็นและการตีความกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้

         - ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยข้าราชการและเรื่องร้องทุกข์แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

         - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

    (3) งานตรวจสำนวนอุทธรณ์ของลูกจ้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

         - สอบสวน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้าง (ทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลัง ที่ได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรมและเป็นธรรมก่อนนำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา

          - ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ในการให้ความเห็น ปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์ของลูกจ้างตามหลักวิชา เพื่อให้การให้ความเห็นและการตีความกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้

          - ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์ของลูกจ้างแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด