TOP
คู่มือต่างๆ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 ส.ค. 2562
1642

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางโสภา สุวรรณเกื้อ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานพิมพ์ โรเนียว งานพัสดุ - ครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนค้นหาเอกสาร เก็บต้นฉบับและสำเนาหนังสือของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) ด้านธุรการ                                                                                              

- จัดทำข้อมูล สถิติการลาของบุคลากรในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
- รวบรวมรายชื่อบุคลากรในสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ปฏิบัติงาน
- รวบรวม/จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานภายในสำนัก เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงตามความจำเป็นและตามวัตถุประสงค์
- ประเมินผล ติดตามผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงาน/โครงการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ และขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
- การบริหารงานพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
รวมถึง ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกประเภท เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการทรัพย์สินของ สบค. ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี การตรวจสอบรายงานประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานพัสดุ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ จัดซื้อ จัดจ้าง ให้ตรงตามความต้องการใช้งานในสำนักและให้มีความทันสมัย ตลอดจนดูแลการแจ้งซ่อม เปลี่ยน สั่งทำ สั่งซื้อ ส่งคืน อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
- การบริหารจัดการยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สบค. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การดูแล การส่งซ่อมบำรุง
- ประสานงาน ควบคุม ดูแล อุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษาและการใช้ห้องประชุม การรับจองห้องประชุม ชั้น 6
- บันทึก เรียบเรียง นำเสนอภาพนิ่ง วีดีโอในกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ลงในช่องทางต่างๆตามที่กำหนด
- สนับสนุนงานภายในสำนัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ด้านสารบรรณ

- การรับหนังสือเข้า                                                                                             
- ส่งหนังสือออก ลงทะเบียนคัดแยกงาน กลั่นกรอง บันทึกเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอ ผู้บริหาร
- จัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ติดต่อ ประสานงาน และติดตามงานเอกสารที่นำเสนอผู้บริหาร
- ดูแล กลั่นกรองเรื่องคืนจากสำนักบริหารกลาง
- ดำเนินการ แจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารและติดตามเรื่องราชการทั่วไป เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานด้านสารบรรณ
- สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประชุม พร้อมทั้งบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ต่าง ๆ
- พิมพ์ร่างหนังสือ/โต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- จัดเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา/อ้างอิง และเป็นหลักฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย